Klachten

Als leerling of ouder kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen je daarom van harte uit bij ontevredenheid, de mentor en de schoolleiding aan te spreken.

Kom je er met de betrokkenen niet uit? Of durf je niet zelf met de betrokkenen in gesprek te gaan? Dan kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon op school.

De vertrouwenspersoon ondersteunt: Luistert naar je, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt je eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. Op school is de volledige klachtenregeling die u kunt lezen.

De vertrouwenspersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de vertrouwenspersoon je begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De vertrouwenspersoon lost jouw klacht niet zelf op, maar zal je ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing.

Contactgegevens Interne vertrouwenspersoon: Joanneke Henzen
Telefoon: 06 18612221
Mail: j.henzen@desprong.nl

Formele Klacht

Als een klacht niet binnen de school kan worden opgelost, kan deze worden voorgelegd aan het bestuur van de CVO Groep (bestuur@cvog.nl) waar de Sprong onder valt of ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs van de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)

De klachtenregeling van de CVO Groep is te vinden op de website: Klachtenregeling | CVO Groep


De Klachtencommissie laat alle betrokkenen schriftelijk weten welk besluit ze neemt. Het bestuur van de school meldt vervolgens binnen één maand na het oordeel van de commissie welke maatregelen worden genomen en wanneer die worden ingevoerd.

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht over ongewenst gedrag of (machts)misbruik, kun je ook contact opnemen met de een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Meldplicht Seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.